Õppekava

Õppekavast üldiselt


Õppekava I
: Prantsuse keele tasemeõpe täiskasvanutele

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): Tasemetel A1, A2 – 90-144 akadeemilist tundi kontaktõpet, 40-50 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Tasemetel B1, B2, C1, C2 – 135-180 akadeemilist tundi kontaktõpet, 80-100 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.

Sihtgrupp: Täiskasvanud, kes soovivad alustada või jätkata prantsuse keele õpinguid.

Õppe alustamise tingimused: Keelekursuse taset saab valida vastavalt soovile, kuid seejuures tuleks lähtuda õpilase keeleoskusest (juhul, kui õpilase keeletasemele vastavatel kursustel kohti jätkub):
a) kui õpilane on eelmisel semestril keelekursusel osalenud ja läbinud kursuse lõpueksami, võib ta registreeruda IFE pakutavatele järgmise keeletaseme koolitustele
b) kui õpilane osales eelmise semestri keelekursusel, aga ei läbinud kursuse lõpueksamit, on ta oodatud registreeruma sama taseme kursusele, v.a juhul kui keeleõppe koordinaator on erakorraliselt nõus lubama ta järgmise taseme keelekursusele
c) õpilane võib ka ise oma keeletaseme kindlaks määrata, tuginedes Euroopa keeleõppe raamdokumendile. Kui keeleõppe koordinaator leiab, et määratud keeletase ei vasta õpilase tegelikele oskustele, võib ta suunata õpilase talle paremini vastava taseme kursusele.

Õppe eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud Euroopa keeleõppe raamdokumendis ette nähtud vastava taseme suulised ja kirjalikud oskused.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:
A1 tase: Taseme läbinu mõistab ja oskab kasutada igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.
A2 tase: Taseme läbinu mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.
B1: Taseme läbinu saab aru olulistest asjadest endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.
B2: Taseme läbinu mõistab abstraktsetel või konkreetseltel teemadel tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.
C1: Taseme läbinu mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.
C2: Taseme läbinu mõistab vaevata kõike kuuldut ja loetut. Oskab resümeerida eri tüüpi suuliste ja kirjalike allikate teavet ja sõnastada neis esitatud põhjendusi ja arutlusi. Oskab end spontaanselt, ladusalt ja täpselt väljendada, eristades ka keerukamate situatsioonide peenemaid tähendusvarjundeid.

Õppeprotsess: Auditoorne õppetöö toimub kaks korda nädalas 1h 30 min või 1h korraga,  kord nädalas 3h või 2h korraga (va. suvine õppeperiood, mai-juuli, mil tunnid toimuvad kolm korda nädalas 1h 30 min või 2h 15 min korraga).

Õppesisu: Mõningad eri tasemetel läbitavad teemad
A1-A2 tase: Mina ja minu perekond, värvid, numbrid, ümbruse kirjeldus (maja, linn, transport), ametid, rahvused, sport, loomad, ilm, reisimine.
B1 tase: Kirjad (ametlikud pöördumised, küsimused), CV ja motivatsioonikiri, töökeskkond, ajakirjandus, resimine, perekond, vabaajategevused, ajalugu, toit.
B2 tase: Poliitika, päevasündmused, ajalugu, reisid, tervis, loodus, kunst, gastronoomia, tulevik.
C1-C2 tase: Inimene, põlvkonnad, ühiskond ja selle areng, üleilmastumine, migratsioon, haridus, sotsiaalne võrdsus, Euroopa Liit ja institutsioonid, poliitika, virtuaalne maailm, kunst ja looming, keha ja hing, utoopia.

Õppemeetodid: Kuulamis-ja tõlkeharjutused, grammatikaharjutused töövihikust ja õpikust, rollimängud, laulud, video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö, kodutööde kontrollimine.
Iseseisev töö (kui on): Jooksvad iseseisvad tööd (kirjalikud ja suulised) koduseks lahendmiseks.

Õppevahendid: Õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppemaksule.

Õppematerjalide loend: Les Éditions Didier « ÉDITO Méthode de français A1 », Les Éditions Didier « ÉDITO Méthode de français B1 », Les Éditions Didier « ÉDITO Méthode de français B2 », Les Éditions Didier « ÉDITO Méthode de français C1 », Hachette FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE « ALTER ego 5 ».

Õppekeskkond: Prantsuse Instituudi loenguruumid (kuus klassiruumi, mis on varustatud interaktiivsete tahvlite ning arvutitega) aadressil Kuninga 4. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: Õpingute lõpetamise eelduseks on tasemekursuse lõpus toimuva eksami sooritamine vähemalt 50% ulatuses (maksimum 100 punkti).

Lõpueksami hindamine:
• Suulisest kõnest arusaamine (Compréhension oral) 25%
• Kirjalikust tekstist arusaamine (Compréhension écrite) 25%
• Kirjaliku teksti koostamine (Production écrite) 25%
• Suuline eneseväljendus (Expression orale) 25%

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): Õpilasele antakse talle kursuse läbimist kinnitav tunnistus, juhul kui õpilane on saavutanud hindamise ajaks ettenähtud taseme. Õpilasele, kes ei ole hindamise ajaks ettenähtud keeletaset saavutanud, võidakse anda tõend, mis kinnitab kursusel osalemist. Tõendi ega tunnistuse näol ei ole tegemist diplomiga. Kui õpilane soovib saavutatud keeletaseme kohta diplomit, võib ta registreeruda vastavatele IFE pakutavatele eksamitele (DELF, DALF).

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Prantsuse keele kui võõrkeele õpetaja kõrgharidus(FLE) või praktiline prantsuse keele õpetamiskogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi.

 

 

Õppekava nimetus II: Prantsuse keele õpe lastele ja teismelistele

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 204 akadeemilist tundi kontaktõpet, 12-80 (sõltuvalt tasemest) akadeemilist tundi iseseisvat tööd

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.

Sihtgrupp: Lapsed vanuses 3-11 ja teismelised 12-15, kes soovivad alustada või jätkata prantsuse keele õpinguid.

Õppe alustamise tingimused: Keelekursuse taset saab valida vastavalt soovile, kuid seejuures tuleks lähtuda õpilase keeleoskusest (juhul, kui õpilase keeletasemele vastavatel kursustel kohti jätkub):

  1. a) Kui õpilane on eelmisel semestril keelekursusel osalenud ja läbinud kursuse lõpueksami, võib ta registreeruda IFE pakutavatele järgmise keeletaseme koolitustele.
  2. b) Kui õpilane osales eelmise semestri keelekursusel, aga ei läbinud kursuse lõpueksamit, on ta oodatud registreeruma sama taseme kursusele, v.a juhul kui keeleõppe koordinaator on erakorraliselt nõus lubama ta järgmise taseme keelekursusele.
  3. c) Lapsevanem võib ka õpilase keeletaseme ise kindlaks määrata, tuginedes Euroopa keeleõppe raamdokumendile. Kui keeleõppe koordinaator leiab, et määratud keeletase ei vasta õpilase tegelikele oskustele, võib ta suunata õpilase talle paremini vastava taseme kursusele.

Õppe eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud (vastavalt vanuserühma eeldustele) Euroopa keeleõppe raamdokumendile tuginedes ette nähtud vastava taseme suulised ja kirjalikud oskused.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

A0 tase:  Kursuse lõpus lapsed oskavad ennast väljendada lihtsas keeles, kirjutada alfabeedi, laulda prantsuse laule, tunnevad lihtsamaid väljendeid ja sõnu.

A1 tase: Taseme läbinu mõistab ja oskab ennast tutvustada. Saab aru lihtsamast kõnest ja korraldustest. Oskab vastata lihtsalamtele küsimustele.

A2 tase: Taseme läbinu mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, kodu, hobid jne). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

B1: Taseme läbinu saab aru olulistest asjadest endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

B2: Taseme läbinu mõistab abstraktsetel või konkreetseltel teemadel tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

C1: Taseme läbinu mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

C2: Taseme läbinu mõistab vaevata kõike kuuldut ja loetut. Oskab resümeerida eri tüüpi suuliste ja kirjalike allikate teavet ja sõnastada neis esitatud põhjendusi ja arutlusi. Oskab end spontaanselt, ladusalt ja täpselt väljendada, eristades ka keerukamate situatsioonide peenemaid tähendusvarjundeid.

Õppesisu: Mõningad eri tasemetel läbitavad teemad

A1-A2 tase: Mina ja minu perekond, värvid, numbrid, ümbruse kirjeldus (maja, linn, transport), sport, loomad, ilm, reisimine.

B1 tase: Kool, õppeained, resimine, perekond, vabaajategevused, ajalugu, toit.

B2 tase: Ajalugu, reisid, tervis, loodus, kunst, gastronoomia, tulevik.

C1-C2 tase: Inimene, haridus, virtuaalne maailm, kunst ja looming, keha ja hing.

Õppemeetodid: Kuulamis-ja tõlkeharjutused, grammatikaharjutused töövihikust ja õpikust, rollimängud, laulud, video vaatamine, grupi- ja paaristöö, kodutööde kontrollimine, meisterdamine, mängud.

Iseseisev töö (kui on): Jooksvad iseseisvad tööd (kirjalikud ja suulised) koduseks lahendmiseks.

Õppematerjalide loend: Éditions Maison des Langues « Zoom 1 », Éditions Maison des Langues « Zoom 2 », Éditions Maison des Langues « Zoom 3 », Hachette FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE « Adosphère 1», Hachette FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE « Adosphère 2», Hachette FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE « Adosphère 3», Hachette FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE « Adosphère 4», Hachette FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE « Adomania 1», Hachette FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE « Adomania 4»

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: Õpingute lõpetamise eelduseks vähemalt 60 % ulatuses tundides käimine ning õpetaja hinnang õpilase oskuste kohta või kursuse lõpus toimuva eksmi sooritamine vähemalt 50% ulatuses (maksimum 100 punkti).

Lõpueksami hindamine :

  • Suulisest kõnest arusaamine (Compréhension oral) 25%
  • Kirjalikust tekstist arusaamine (Compréhension écrite) 25%
  • Kirjaliku teksti koostamine (Production écrite) 25%
  • Suuline eneseväljendus (Expression orale) 25%

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): Õpilasele antakse talle kursuse läbimist kinnitav tunnistus, juhul kui õpilane on saavutanud hindamise ajaks ettenähtud taseme. Õpilasele, kes ei ole hindamise ajaks ettenähtud keeletaset saavutanud, antakse tõend, mis kinnitab kursusel osalemist. Tõendi ega tunnistuse näol ei ole tegemist diplomiga. Kui õpilane soovib saavutatud keeletaseme kohta diplomit, võib ta registreeruda vastavatele IFE pakutavatele eksamitele (DELF Junior).

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Prantsuse keele kui võõrkeele õpetaja kõrgharidus(FLE) või praktiline prantsuse keele õpetamiskogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi.

 

Loe artiklit teises keeles: Français, Русский,