Õppekorralduse alused

Prantsuse Instituut Eestis õppekorralduse alused

Prantsuse Instituut Eestis (IFE) (reg nr. 60165257) eesmärk on algatada, kaasa aidata, toetada ja väärtustada Prantsusmaa ja Eesti vaheliste kontaktide tugevnemisele. Instituudi tegevus keskendub peamiselt järgmistele valdkondadele: prantsuse keel, haridus, teadus, kunst ja kultuur. Prantsuse Instituut Eestis korraldab prantsuse keele õpet nii lastele kui täiskasvanutele ning lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

Õppetöö toimub koolituskalendri alusel, koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund 45 min).

Õppekeskkond

Keeletunnid toimuvad Prantsuse Instituudis aadressil Kuninga 4, kui ei ole koolituse tellijaga teisiti kokku lepitud. Kasutuses on kuus õppeklassi (mahutavus 8-16 inimest), milles on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid: interaktiivne tahvel või projektor, arvuti, markertahvel.

Registreerumise ja tühistamise tingimused

Kursustele registreerumine toimub IFE kursusteportaali kaudu: estonie.extranet-aec.com. Selleks loob klient nimetatud portaalis endale kasutajakonto. Kui klient ja õpilane ei ole sama isik, esitab klient õpilase andmed ja jätkab registreerimist õpilase nimel. Ta lisab ka kontaktandmed, kuhu saata arve. Klient võib registreeruda valitud kursusele internetis registreerumisperioodi vältel. Klient tutvub müügitingimustega ning nõustub nendega tellimuse kinnitamisel. Kui tellimus on kinnitatud, loetakse registreerumine toimunuks ja seda saab tühistada:

 • tasuta, kui see toimub hiljemalt 3 tööpäeva enne kursuse algust
 • pärast kursuse algust arsti, tööandja või muu mõjuva tõendatava põhjusega (tühistamistasu 45€, teatamise hetkeni toimunud tunnid arvestatakse tagastatavalt summalt maha)

Koolituse pooleli jätmisel ilma tõendatava põhjuseta kursuse tasu ei tagastata ning kliendil on kohustus tasuda kogu kursuse eest.

Kui kursus tühistatakse IFE poolt, peab IFE registreerunud õpilastele pakkuma võimalust osaleda mõnel hiljem toimuval kursusel või sarnasel kursusel või kandma makstud summa tagasi.

Koolituse eest tasumine

IFE kursustele registreerumise portaali kaudu registreerumisel koostab programm automaatselt arve, mis saadetakse kliendi e-posti aadressile. Keeleõppe koordinaatori kaudu (e-posti teel või kohapeal) kursustele registreerumisel saadetakse kliendile meili teel arve juhul, kui ta seda küsib. Arve tuleb tasuda täies mahus hiljemalt esimesele tunnile eelneval tööpäeval. Prantsuse Instituut Eestis võimaldab kliendil tasuda arve 2 või 3 osas. Iga osamakse peab katma enne järgmist maksetähtaega toimuvate tundide maksumuse.

Õppematerjalide tasu ei ole arvestatud kursuse maksumusse. Õppematerjalid saab õpilane soetada Prantsuse Instituudist. Kui õpiku juurde käib ka töövihik, kuuluvad need kokku ja neid ei saa müüa eraldi. Õpikute müügihind sisaldab töövihiku hinda. Kui õpilane loobub kursusel käimisest, ei hüvitata talle õpiku soetamist.

Rühmaõpe

Tasemeõppe gruppide suurus on 4-12 inimest. Kursuse avamine sõltub rühma täituvusest. Prantsuse Instituut Eestis jätab endale vabaduse tühistada mitte alanud kursus, kui osalejate arv pole kursuse toimumiseks piisav või kui esinevad muud möödapääsmatud takistavad tegurid.

Õppekava

Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Tõend/ tunnistus

Tasemekursusel osalenud õpilasi hinnatakse, et saada ülevaade nende teadmistest kursuse lõpus. Õpilasele antakse kursuse läbimist kinnitav tunnistus, juhul kui õpilane on saavutanud hindamise ajaks ettenähtud taseme. Õpilasele, kes ei ole hindamise ajaks ettenähtud keeletaset saavutanud, võidakse anda tõend, mis kinnitab kursusel osalemist. Tõendi/tunnistuse näol ei ole tegemist diplomiga. Kui õpilane soovib saavutatud keeletaseme kohta diplomit, võib ta registreeruda vastavatele IFE pakutavatele eksamitele (DELF, DALF).

Muude kursuste puhul pole hindamine kohustuslik, kuid õpilasele väljastatakse tunnistus kursusel osalemisest.

Eritingimused seoses eratundidega

Klient võtab endale kohustuse valitud ajaperioodil toimuvate teatud hulga tundide eest. Kohustus jõustub hetkel, mil Klient tundidesse registreerub. Eratundide toimumise ajakava paneb paika klient/õpilane koostöös keeleõppe koordinaatoriga, arvestades õpetajale sobivate kellaaegadega. Tundide tühistamine ja edasilükkamine õpilase initsiatiivil:

 • Õpilane teavitab keeleõppe koordinaatorit soovist kokkulepitud tund tühistada hiljemalt keeletunnile eelneval tööpäeval. Tund lükatakse sel juhul õpetaja ja keeleõppe koordinaatori nõusolekul edasi mõnele muule päevale. Kui õpilane ei teavita tundi mittejõudmisest või teavitab sellest ettenähtust hiljem, ei lükata tundi edasi ja tunnitasu õpilasele ei tagastata.
 • Tühistatud tundide tasu saab tagasi küsida vaid siis kui tundi tulemist takistas mõni force majeure. Force majeure’ina arvestatakse näiteks: terviseprobleeme, tööalaseid muudatusi jne. Taotlustega tegeletakse juhtumipõhiselt.
 • IFE teavitab klienti/õpilast tunni ärajäämisest niipea kui võimalik ja pakub talle võimalust lükata tund edasi muule ajale. Kui kliendil/õpilasel ei ole võimalik muul ajal tundi tulla, makstakse talle kogu tunnitasu tagasi.

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Õpilasel on õigus saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.

Kui õpilane loobub kursusel osalemisest kas tundide toimumise kellaaja või valitud rühma muutumise tõttu või mis tahes muul IFEst tingitud põhjusel, tagastab IFE alates kursusest loobumise kuupäevast järelejäänud tundide eest makstud summa.

Igal õppeaastal saadab IFE oma õppijatele elektroonilise tagasisideankeedi, et koguda infot õppijate rahulolu ja arvamuste kohta.

IFE õpetajad omavad kõrgharidust prantsuse keele kui võõrkeele õpetaja erialal (FLE) või omavad prantsuse keele õpetamiskogemust üle 120 akadeemilise tunni.

Vaidluste lahendamise kord

Käesolevas dokumendis kirjeldatud tingimustele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Käesolevas dokumendis kirjeldatud müügi üldtingimuste täitmise või tõlgendamisega seotud mis tahes lahkhelide tekkimisel püütakse vaidlus lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei õnnestu, pöördutakse maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.