Koolitusleping

PRANTSUSE INSTITUUDI EESTIS KOOLITUSLEPING

Käesolev koolitusleping rakendub Prantsuse Instituudi Eestis (edaspidi IFE) pakutavatele keeleõppeteenustele Kliendi nõusolekul.
Kursusele registreerumisega (e-maili või IFE ekstraneti kaudu) nõustub Klient koolituslepingus sätestatud tingimustega.

ARTIKKEL 1. LEPINGU OBJEKT
Lepingu eesmärk on määratleda osapoolte kohustused ning Prantsuse Instituudi Eestis pakutavate ja Kliendi tellitud teenuste osutamise tingimused.

ARTIKKEL 2. MÕISTED
2.1. Klient:
Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes maksab keelekursuse osalustasu või mõne muu kauba eest.
2.2. Õpilane:
Õpilane on füüsiline isik, kellele teenus ostetakse. Kui Klient ja Õpilane ei ole sama isik, on Klient kohustatud teavitama Õpilast käesolevast koolituslepingust.

ARTIKKEL 3. REGISTREERUMISE TINGIMUSED

3.1. Alaealised õpilased:
Iseseisvalt võivad registreeruda vähemalt 18-aastased isikud. Alaealised lapsed registreeritakse kursustele nende vanemate poolt.
3.2. Keeletaseme valik (rühmakursused):
Keelekursustest osavõtuks vajalikud keeletasemed on sätestatud IFE poolt. Keelekursuse taset saab valida vastavalt soovile, kuid seejuures tuleks lähtuda Õpilase keeleoskusest (juhul kui Õpilase keeletasemele vastavatel kursustel kohti jätkub):
a) Kui Õpilane on eelmisel semestril keelekursusel osalenud ja läbinud kursuse lõpueksami, võib ta registreeruda IFE pakutavatele järgmise keeletaseme koolitustele.
b) Kui Õpilane osales eelmise semestri keelekursusel, aga ei läbinud kursuse lõpueksamit, on ta oodatud registreeruma sama taseme kursusele, v.a juhul kui keeleõppe koordinaator on erakorraliselt nõus lubama ta järgmise taseme keelekursusele.
c) Kui Õpilane ei osalenud eelmise semestri kursusel, võib ta teha keeletesti internetis ja/või IFE õpetaja vahendusel. Tasuta testid on kättesaadavad IFE veebilehel enne iga uut semestrit. Sel juhul valib Õpilane endale keeletesti järgi sobiva keeletaseme kursuse.
d) Õpilane võib ka ise oma keeletaseme kindlaks määrata, tuginedes Euroopa keeleõppe raamdokumendile. Kui keeleõppe koordinaator leiab, et määratud keeletase ei vasta Õpilase tegelikele oskustele, võib ta suunata Õpilase talle paremini vastava taseme kursusele.
3.3. Rühma valik (rühmakursused):
Rühma vahetamine käimasoleva semestri ajal on aktsepteeritud vaid keeleõppe koordinaatori nõusolekul.
3.4. Hiline registreerumine (rühmakursused):
Registreerumisperioodide välisel ajal võib Õpilane rühmaga liituda keeleõppe koordinaatori heakskiidul, juhul kui rühmas on vabu kohti. Seejuures tuleb maksta kursuse tasu terve semestri eest. Kui Õpilane liitub rühmaga, mis on läbinud pooled kursuse tundidest, võidakse talle teha kursuse tasus hinnaalandust.

ARTIKKEL 4. REGISTREERUMISE TINGIMUSED
4.1. Klient registreerub kursusele IFE kursustele registreerumise portaali kaudu: estonie.extranet-aec.com. Selleks loob Klient nimetatud portaalis endale kasutajakonto.
4.2. Kui Klient ja Õpilane ei ole sama isik, esitab Klient Õpilase andmed ja jätkab registreerimist Õpilase nimel. Ta lisab ka kontaktandmed, kuhu saata arve.
4.3. Klient võib registreeruda valitud kursusele internetis registreerumisperioodi vältel.
4.4. Klient tutvub koolituslepinguga ning nõustub sellega tellimuse kinnitamisel. Kui tellimus on kinnitatud, loetakse registreerumine toimunuks ja seda ei saa enam tühistada (v.a artiklis 9 märgitud tingimustel).
4.5. Väljaspool kursustele registreerumise perioodi või juhul kui kursusele puudub juurdepääs ekstranetis, pöördutakse registreerumissooviga keeleõppe koordinaatori poole e-posti teel: cours@ife.ee. Keeleõppe koordinaator edastab Kliendile registreerimisinfo, sealhulgas kursusele registreerumise tingimused. Klient tutvub koolituslepinguga, nõustub sellega ning kinnitab meilitsi registreerimise. 

ARTIKKEL 5. KURSUSTE TARIIFID JA SOODUSTUSED
5.1. Rühmakursustele kehtivad tariifid on esitatud kursuste kirjelduste juures IFE kursustele registreerumise portaalis estonie.extranet-aec.com.
5.2. Individuaalkursustele kehtivad tariifid on kättesaadavad IFE kodulehel. Tasumisele kuuluv summa arvutatakse vastavalt tellitud tundide arvule.
5.3. Ettevõtete või eraisikute tellimusel loodud rühmakursuste puhul esitatakse Kliendile soovi korral personaalne hinnapakkumine.
5.4. Tasemekursuste puhul võidakse kohaldada püsikliendi soodustust, kui Õpilane registreerub uuele kursusele hiljemalt 150 päeva (5 kuud) pärast tema eelmise semestri kursuse lõppu.

ARTIKKEL 6. LISASOODUSTUSED
6.1. Pärast mis tahes IFE kursusele registreerumist on Õpilasel võimalik saada ühe aasta jooksul IFE pakutavatelt eksamitelt 10% soodustust.

ARTIKKEL 7. TEENUSTE EEST TASUMINE
7.1. IFE kursustele registreerumise portaali kaudu registreerumisel koostab programm automaatselt arve, mis saadetakse Kliendi e-posti aadressile.
7.2. Keeleõppe koordinaatori kaudu (e-posti teel või kohapeal) kursustele registreerumisel saadetakse Kliendile meili teel arve.
7.3. Arve tuleb tasuda täies mahus või osaliselt hiljemalt esimesele tunnile eelneval tööpäeval. Prantsuse Instituudil Eestis on õigus keelduda Õpilase kursusele lubamisest ja tühistada registreering juhul kui maksetähtajast ei peeta kinni.
7.4. Prantsuse Instituut Eestis võimaldab Kliendil tasuda arve 2-3 osas, kui Klient esitab selleks mõjuva põhjuse. Iga makseosa peab katma summa, mis vastab järgmise maksetähtajani planeeritud tundide arvule. Näiteks Klient, kes soovib arve tasuda kahes osas, peab maksma 50% arvest enne esimest tundi ning järelejäänud 50% enne kursuse teist poolt. Igal juhul peab Klient tasuma kogu kursuse maksumuse. 

ARTIKKEL 8. RÜHMA AVAMISE TINGIMUSED (rühmakursused)
8.1. Kursuse avamine sõltub rühma täituvusest. Prantsuse Instituut Eestis jätab endale õiguse tühistada mitte alanud kursus, kui osalejate arv pole kursuse toimumiseks piisav või kui esinevad muud möödapääsmatud takistavad tegurid.
8.2. Prantsuse Instituut Eestis kohustub teavitama kursuse tühistamisest sinna registreerunud isikuid hiljemalt 2 päeva enne ettenähtud kursuse esimest tundi.
8.3. Kui kursus on tühistatud või rühm on täitunud, avaldatakse IFE kodulehel vastav teade ja kursusele pole enam võimalik registreeruda.

ARTIKKEL 9. TÜHISTAMISE TINGIMUSED (rühmakursused)
9.1. Õpilase tundidest puudumise korral ei kohaldata proportsionaalseid tagasimakseid või hinnaalandusi.
9.2. Kursusest loobumine Õpilase soovil:
Kursusel käimisest loobumisest tuleb teavitada e-posti teel keeleõppe koordinaatorit võimalikult varakult.
a) Kursusel käimisest loobumine enne kursuse algust:
Kursusel käimise tühistamine on tasuta, kui see toimub hiljemalt 2 tööpäeva enne kursuse algust.
b) Kursusel käimisest loobumine pärast kursuse algust:
Kui kursusel käimisest loobumine toimub vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust ja selle põhjuseks olnud force majeure’i ei ole kirjalikult põhjendatud, tuleb tasuda kogu kursuse maksumus.
Force majeure’ina arvestatakse näiteks: terviseprobleeme, tööalaseid muudatusi jne. Taotlustega tegeletakse juhtumipõhiselt.
Kui kursusest loobumine on esitatud tõendite alusel vastuvõetav, tuleb Kliendil täita tagasimakse taotlus. Kui kursus on loobumise hetkeks alanud, arvestatakse tagasimakstavate tundide hulgast välja enne loobumist toimunud tundide maksumus. Tühistamise tasuna arvestatakse tagasimakstavalt summalt maha 60 eurot.
9.3. Kursuse tühistamine IFE algatusel:
Kui kursus tühistatakse, peab IFE registreerunud Õpilastele pakkuma võimalust osaleda mõnel hiljem toimuval kursusel või sarnasel kursusel või kandma makstud summa tagasi.
Kui Õpilane loobub kursusel osalemisest kas tundide toimumise kellaaja või valitud rühma muutumise tõttu või mis tahes muul IFEst tingitud põhjusel, tagastab IFE alates kursusest loobumise kuupäevast järelejäänud tundide eest makstud summa.

9.4. Kursusele mitteilmumine: Õpilane on kohustatud tasuma 60 eurot.

ARTIKKEL 10. KURSUSE LÄBIMISE KINNITUSED
10.1. Tasemekursus:
Tasemekursusel osalenud Õpilasi hinnatakse, et saada ülevaade nende teadmistest kursuse lõpus. Õpilase palvel antakse talle kursuse läbimist kinnitav tunnistus, juhul kui Õpilane on saavutanud hindamise ajaks ettenähtud taseme. Õpilasele, kes ei ole hindamise ajaks ettenähtud keeletaset saavutanud, võidakse anda tõend, mis kinnitab kursusel osalemist. Tõendi näol ei ole tegemist diplomiga. Kui Õpilane soovib saavutatud keeletaseme kohta diplomit või ametlikku tõendit, võib ta registreeruda vastavatele IFE pakutavatele eksamitele (DELF, DALF). Lisainfot saate IFE kodulehelt või keeleõppe koordinaatorilt.
10.2. Muud kursused:
Muude kursuste puhul pole hindamine kohustuslik. Kui Õpilane soovib, antakse talle tõend, mis kinnitab kursusel osalemist.

ARTIKKEL 11. ÕPIKUD
11.1. Teatud kursustel on vajalik õpiku (paberil või digitaalsel kujul) soetamine. Õpikud ja töövihikud ei sisaldu kursuse hinnas.
11.2. Kui kursusel on vajalik õpiku (paberil või digitaalsel kujul) olemasolu, tuleb Õpilasel soetada kursusel kasutatav õpik enne kursuse algust. IFE müüb kohapeal kõikidel kursustel kasutatavaid õpikuid (selleks pöörduge keeleõppe koordinaatori poole). Kui õpiku juurde käib ka töövihik, kuuluvad need kokku ja neid ei saa müüa eraldi. Õpikute müügihind sisaldab töövihiku hinda.
11.3. Õpetajal on õigus keelduda korduvalt ilma õpikuta kohale tulnud Õpilast keeletundi vastu võtmast.
11.4. Õpikute täielik või osaline paljundamine on ebaseaduslik.
11.5. Mõningaid õpikuid kasutatakse rohkem kui ühel semestril.
11.6. Kui Õpilane loobub kursusel käimisest, ei hüvitata talle õpiku soetamist.
11.7. Kui semestri jooksul rühm muutub, on võimalik ostetud õpik teise vastu ümber vahetada. Kui teine õpik on kallim, maksab Õpilane hinnavahe kinni, kui see on odavam, hüvitab hinnavahe IFE.

ARTIKKEL 12. ERITINGIMUSED SEOSES ERATUNDIDEGA
12.1. Kohustused:
Klient võtab endale kohustuse valitud ajaperioodil toimuvate teatud hulga tundide eest. Kohustus jõustub hetkel, mil Klient tundidesse registreerub (vt registreerumise tingimusi).
12.2. Ajakava:
Eratundide toimumise ajakava paneb paika Klient/Õpilane koostöös keeleõppe koordinaatoriga, arvestades õpetajale sobivate kellaaegadega.
12.3. Tundide tühistamine ja edasilükkamine Õpilase initsiatiivil:
a) Õpilane teavitab keeleõppe koordinaatorit soovist kokkulepitud tund tühistada hiljemalt keeletunnile eelneval tööpäeval kuni kella 17ni. Tund lükatakse sel juhul õpetaja ja keeleõppe koordinaatori nõusolekul edasi mõnele muule päevale. Kui Õpilane ei teavita tundi mittejõudmisest või teavitab sellest ettenähtust hiljem, ei lükata tundi edasi ja tunnitasu Õpilasele ei tagastata.
b) Tühistatud tundide tasu saab tagasi küsida vaid siis kui tundi tulemist takistas mõni force majeureForce majeure’ina arvestatakse näiteks: terviseprobleeme, tööalaseid muudatusi jne. Taotlustega tegeletakse juhtumipõhiselt.
Kui tühistamine on esitatud tõendeid arvestades vastuvõetav, tuleb Kliendil täita tagasimakse taotlus. Mittetoimunud tundide tasu tagastatakse seejärel täiel määral.
12.4. Tundide ärajäämine ja edasilükkamine IFE initsiatiivil:
IFE teavitab Klienti/Õpilast tunni ärajäämisest niipea kui võimalik ja pakub talle võimalust lükata tund edasi muule ajale. Kui Kliendil/Õpilasel ei ole võimalik muul ajal tundi tulla, makstakse talle kogu tunnitasu tagasi.

ARTIKKEL 13. SISEKORRA EESKIRI
13.1. Õpilane panustab hea õpikliima loomisesse ning suhtub kaasõpilastesse lugupidavalt (nt religiooni, poliitiliste vaadete, etnilise päritolu jms küsimustes).
13.2. Mobiiltelefonide kasutamine peab olema harvaesinev ja diskreetne (v.a pedagoogilistel eesmärkidel). Kui Õpilasel on vaja kõnele vastata, läheb ta selleks klassiruumist vaikselt välja ning vastab telefonile mujal, segamata teisi hoones viibijaid.
13.3. Joobes olekus või narkootikumide mõju all õppehoonesse sisenemine on keelatud.
13.4. Alkohoolsete jookide tarbimine on lubatud vaid erandolukordades mõistuse piires ja juhatuse nõusolekul.
13.5. Vastavalt Eestis kehtivatele seadustele on suitsetamine õppehoone siseruumides keelatud.
13.6. Õpilane kohustub IFE poolt tema käsutusse jäetud materjale ja vara hoidma heaperemehelikult. Tahtliku rikkumise korral küsitakse kahju tekitajalt rahalist hüvitist.
13.7. Kui Õpilane ei järgi IFE sisekorraeeskirju, tuleb tal tunnist lahkuda.

ARTIKKEL 14. VARALINE VASTUTUS
IFE ei vastuta instituudi ruumides või muudes tundide toimumiskohtades aset leidnud Õpilase isiklike asjade varguse, kaotsimineku või rikkumise eest.

ARTIKKEL 15. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD
Käesolevas dokumendis kirjeldatud tingimustele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused.
Käesolevas dokumendis kirjeldatud tingimuste täitmise või tõlgendamisega seotud mis tahes lahkhelide tekkimisel pöördutakse maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
Käesolevad müügitingimused on tõlgitud mitmesse keelde. Versioonide lahknevuse korral loetakse õigeks prantsuskeelne.
August 2021